REKLAMAČNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU  www.dynasty.sk

1. Úvodné ustanovenie

Prevádzkovateľ –Dynasty s.r.o., vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorý upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií spotrebiteľov (ďalej ako „kupujúci“) v súvislosti s predajom jedál a nápojov na prevádzke „Dynasty“ na adrese Šintava 6, Šintava (ďalej ako „predávajúci“).

2. Zodpovednosť za vady tovaru (pokrmov/nápojov)


2.1. Pri predaji tovaru zodpovedá predávajúci za to, že tovar je bez vád, má požadovanú, príp. právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.

2.2. Predávajúci zodpovedá za zdravotnú nezávadnosť a bezpečnosť tovaru.

2.3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli dôvodom na zníženie ceny, t.j. predávajúci nezodpovedá za vady tovaru pre ktoré poskytol kupujúcemu zľavu.

2.4. Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu konzumácie, v dôsledku sekundárnej kontaminácie kupujúcim, nesprávneho stolovania, alebo nedovoleného zásahu.

3. Právo zákazníka na reklamáciu

3.1 Čas a podklady na reklamáciu

3.1.1. Klient má právo na reklamáciu prípadných nedostatkov poskytnutých služieb a vád zakúpených tovarov vrátane práva na ich odstránenie, výmenu, doplnenie, prípadne na náhradné poskytnutie novej služby alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny zaplatených služieb alebo tovarov.

3.1.2. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe tovaru.


4. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

4.1 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený, a to iba na prevádzke kde bol tovar zakúpený alebo konzumovaný, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.

4.2 Kupujúci je povinný právo zo zodpovednosti za vady uplatniť
- ihneď pri zistení nedostatku na prevádzke,

- ak nedostatky tovaru a nápojov určených k okamžitej spotrebe sa týkajú množstva a hmotnosti, musia byť reklamované ešte pred započatím konzumácie. 

Inak práva zo zodpovednosti za vady zaniknú. Nesprávne účtovaný tovar je kupujúci povinný reklamovať ihneď po obdržaní dokladu, t.j. ešte pred odchodom z prevádzky.

4.3. Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží všetky relevantné doklady o poskytovaní služby alebo nadobudnutí tovaru, u ktorého vytýka chybu alebo nedostatok.

5. Povinnosti predávajúceho v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim

5.1 Prijatie reklamácie

Ak kupujúci riadne uplatní právo zo zodpovednosti za vady, predávajúci alebo určená osoba sú povinní poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré sú uvedené v bode 6. tohto reklamačného poriadku. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil.

5.2 Určenie spôsobu vybavenia reklamácie

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to ihneď.

5.3 Vybavenie reklamácie

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď.

a) Vady potravín/nápojov sa považujú za neodstrániteľné. Ak sa vyskytne vada potravín alebo nápojov, má klient právo požadovať ich výmenu alebo vrátenie zaplatenej čiastky, prípadne poskytnutie zľavy. 


b) V prípade ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, miera alebo teplota nápojov, má klient právo požadovať bezplatné, riadne a okamžité odstránenie vady.

5.4 Podmienky vybavenia reklamácie

- Reklamáciu vybavuje poverený pracovník, ktorý je povinný reklamáciu preskúmať a rozhodnúť o spôsobe jej vybavenia. Ak nie je možné  reklamáciu vybaviť dohodou, je poverený pracovník povinný spísať s klientom záznam o reklamácii. V zázname klient uvedie presné označenia poskytnutej služby alebo zakúpeného tovaru, čas kedy bola služba poskytnutá alebo tovar zakúpený a popis ich nedostatku.


- Ak klient pri uplatňovaní reklamácie odovzdá pracovníkovi písomný doklad o kúpe tovaru, ktorého vadu reklamuje, musí byť táto skutočnosť v zázname o reklamácii výslovne uvedená. 


- O opodstatnenosti reklamácie nedostatkov rozhodne poverený pracovník prevádzky ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 5 pracovných dní. 

- Klient obdrží kópiu záznamu o reklamácii a spôsobe jej vybavenia.

5.5 Súčinnosť klienta pri vybavovaní reklamácie

- Klient je povinný poskytnúť pracovníkovi prevádzky súčinnosť potrebnú k vybaveniu reklamácie najmä tým, že podá pravdivé informácie týkajúce sa poskytnutej služby alebo zakúpeného tovaru.
- Ak si to povaha reklamácie vyžaduje, klient umožní pracovníkovi prevádzky prístup do priestoru, ktorý mu bol poskytnutý, aby sa mohol presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

6. Nároky kupujúceho v prípade riadneho uplatnenia reklamácie

6.1 Pri odstrániteľných vadách

má kupujúci nárok na :

6.1.1 bezplatné odstránenie vady - predávajúci je povinný vadu odstrániť takým spôsobom, aby vada bola bezplatne, riadne a včas odstránená tak aby tovar nebol v dôsledku výskytu vady ani opravy nijak znehodnotený (vzhľadovo,funkciou, kvalitou);

- Právo kupujúceho požadovať výmenu vadného tovaru je podmienené tým, že:

- výmena je možná

- predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady;

6.2. Pri neodstrániteľných vadách

6.2.1 Vady sa považujú za neodstrániteľné, ak:

a) ak je preukázateľné narušenie kvalitatívnych vlastností tovaru potravinárskeho charakteru

6.2.2 Pri neodstrániteľných vadách má kupujúci nárok na:

a) V prípade, ak nie je možné odstrániť chybu na jedlách a nápojoch, má zákazník právo na kompletnú výmenu jedla, prípadne nápoja, alebo na vrátenie zaplatenej ceny

b) primeranú zľavu z ceny, ak tovar má také neodstrániteľné vady, ktoré nebránia tomu, aby sa tovar mohol užívať;

6.2.3 Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných zdokladovaných nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady za predpokladu, že právo zo zodpovednosti za vady uplatnil riadne a dôvodne, t.j. že kupujúci bol v prípade uplatnenej reklamácie úspešný, s výnimkou prípadov v bode 5.4. tohto reklamačného poriadku.

Právo na náhradu nákladov si musí kupujúci riadne, včas a dôvodne uplatniť na hore uvedene adrese prevádzky ihneď.


7. Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.11.2021.

Overil, schválil a podpísal: ____________ Dňa: ____________

Na základe s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka – zákon č. 509/1991 Zb. a vyhlášky M H SR č. 419/2001 Z. z. a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znezní neskorších predpisov.

  1. Alternatívne riešenie sporov:

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Kontakt: Dynasty s. r. o., A. Žarnova 13, 91702, Trnava, Prevádzka - Šintava 6, Šintava (mierové námestie) info@nulldynasty.sk.