Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.dynasty.sk
 
I. Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.dynasty.sk (e-shopu) je Dynasty s. r. o. so sídlom A. Žarnova 13, 917 02, Trnava, ICO: 54145554 ,DIČ: 2121588689, Slovenská republika. Prevádzka – Šintava 6, Šintava
(Mierové námestie).

2. Predávajúcim je Dynasty s. r. o. so sídlom A. Žarnova 13, 917 02, Trnava, ICO: 54145554 ,DIČ: 2121588689, Slovenská republika. Prevádzka – Šintava 6, Šintava (Mierové námestie).
(Ďalej ako „Predávajúci“)

3. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú objednávku. Pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
(Ďalej ako „Kupujúci“)

1.    Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Všade tam, kde sa hovorí o právach a povinnostiach zo Zmluvy, sú tým myslené práva a povinnosti zo zmluvy, vrátane týchto Obchodných podmienok.
 
2.    Uzavretím Zmluvy, Kupujúci prehlasuje, že sa s aktuálnym znením týchto Obchodných podmienok pri každom jednotlivom uzavretí Zmluvy oboznámil, porozumel im, s ich znením súhlasí a bude sa nimi riadiť.
 
3.    Aktuálne znenie týchto Obchodných podmienok je voľne prístupné na internetových stránkach Predávajúceho a je tak každému umožnené ich zobrazenie a archivácia.
 
II. Užívateľský účet
 
1.    Pred uzatvorením zmluvy je možné sa na stránkach Dynasty zaregistrovať. Pri registráciu uvedie Kupujúci požadované osobné údaje. Po odoslaní registrácie vytvorí Predávajúci Kupujúcemu na stránkach Dynasty jeho vlastný užívateľský účet (ďalej len ako "Užívateľský účet"). Prístup k užívateľskému účtu je chránený prihlasovacím menom a heslom, ktoré nesmie Kupujúci oznámiť tretej osobe ani tretej osobe umožniť využívanie svojho užívateľského účtu.
 
2.    Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené pri registrácii Dynasty, či inak poskytnuté Predávajúcemu sú pravdivé a správne a že ich prípadné zmeny Predávajúcemu bezodkladne oznámi. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu či komplikácie spôsobené oznámením nesprávnych či nepravdivých údajov Kupujúcim. Kupujúci Predávajúcemu zodpovedá za škodu mu spôsobenú, oznámením nesprávnych či nepravdivých osobných údajov.
 
3.    Kupujúci berie na vedomie, že prístup na stránky Dynasty a k svojmu užívateľskému účtu nemusí byť nepretržitý, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu či plánované zmeny systému Dynasty. Predávajúci si pre prípad porušenia Zmluvy alebo týchto Obchodných podmienok zo strany Kupujúceho vyhradzuje právo Kupujúcemu prístup k jeho užívateľskému účtu dočasne odoprieť alebo ho úplne zrušiť.
 
 
III. Objednávky, uzavretie zmluvy, platobné podmienky a doručenie tovaru
 
1.    Na stránkach Dynasty sú informácie o Tovare a jeho vlastnostiach, o jeho cenách, ako aj o nákladoch spojených s dodaním a balením Tovaru pri doručovaní v rámci časti územia mesta Serede a jeho okolia. Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na stránkach Dynasty. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Prípadné zľavy z ceny Tovaru poskytnutej Predávajúcim Kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.
 
2.    Úprava zloženia tovaru podľa požiadaviek Kupujúceho nie je možná. Ak si kupujúci vyžiada takúto zmenu, predávajúci je povinný ho informovať, že jeho požiadavke nie je možné vyhovieť.
                            
3.    Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a i.) si hradí Kupujúci sám.
 
4.    Objednávku Tovaru vykoná Kupujúci po prihlásení do svojho užívateľského účtu jeho prostredníctvom, alebo bez prihlasovania. Objednávky je možné uskutočniť len v prevádzkovej dobe uvedenej na www.dynasty.sk. Objednávky je možme zrealizovať len počas doby otváracích hodín, ktoré sú dostupné na www.dynasty.sk. Kupujúci jednotlivé položky Tovaru vkladá vo zvolenom množstve do virtuálneho nákupného košíka. Raz vložený Tovar je možné z košíka odstraňovať. Po voľbe Tovaru klikne Kupujúci na "OBJEDNAŤ". Na nasledujúcej obrazovke Kupujúci môže upravovať obsah košíka, vyplní požadované osobné údaje a zvolí si spôsob platby a spôsob dodania (vrátane nákladov na toto dodanie). Minimálna výška objednávky je 5 EUR. Kupujúci má možnosť údaje uvedené v objednávke skontrolovať a prípadne zmeniť. Celým procesom odoslania objednávky Kupujúceho prevedie prostredie web stránky Dynasty. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "ZAPLATIŤ". Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou. Zmluva je uzavretá okamihom odoslania objednávky okrem situácií, kedy predávajúci bezodkladne po odoslaní objednávky informuje Kupujúceho, že zásoby objednaného Tovaru boli vyčerpané, alebo že predávajúci nie je schopný tento Tovar dodať z iných dôvodov.
                           
5.    Objednávku je tiež možné uskutočniť telefonicky na číslach +421 917 613 763 Na základe uskutočnenej telefonickej objednávky Kupujúceho prevedie Predávajúci jej overenie a potvrdenie ústne v telefonáte s Kupujúcim.
 
6.    Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke či inak poskytnuté Predávajúcemu sú pravdivé a správne. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu či komplikácie spôsobené oznámením nesprávnych či nepravdivých údajov Kupujúcim. Kupujúci Predávajúcemu zodpovedá za škodu mu spôsobenú oznámením nesprávnych či nepravdivých osobných údajov.
 
7.    Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky požiadať Kupujúceho o dodatočné telefonické alebo písomné potvrdenie objednávky.
 
8.    Predávajúci môže od Kupujúceho požadovať zálohovú, či inú obdobnú platbu.
 
9.    Kupujúci si pri zadávaní objednávky môže zvoliť niektorý z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny Tovaru a ostatných nákladov:
 
hotovostná platba pri prevzatí Tovaru od kuriéra alebo na prevádzke Predávajúceho,
bezhotovostná platba pri prevzatí Tovaru od kuriéra alebo na prevádzke Predávajúceho
  
Spoločne s úhradou kúpnej ceny je Kupujúci povinný uhradiť aj náklady na tašku a doručenie Tovaru v súlade so zmluvou.
 
10.    Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny a ostatných nákladov ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
 
11.    Po uhradení kúpnej ceny a ostatných nákladov vystaví Predávajúci Kupujúcemu o prevedených platbách daňový doklad, ktorý Kupujúcemu zašle elektronickou poštou, alebo v prípade platby v okamihu osobného odberu alebo pri platbe kuriérovi mu ho odovzdá pri odbere Tovaru.
 
12.    Ak je predávajúci povinný podľa zmluvy dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim, je Kupujúci povinný Tovar prevziať pri jeho dodaní. V prípade neprevzatia tovaru, alebo vrátenia tovaru Kupujúcim bez uvedenia dôvodu, vzniká Predávajúcemu nárok na zaplatenie hodnoty objednávky. V prípade, že si Tovar objednáva Kupujúci, ktorý už v minulosti bezdôvodne neprevzal dodávaný Tovar, vyhradzuje si Predávajúci právo, aby bola kúpna cena objednaného Tovaru Kupujúcim uhradená vopred bezhotovostným prevodom. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho Tovar doručovaný opakovane alebo iným, ako dohodnutým spôsobom, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s týmto opakovaným alebo iným spôsobom doručenia.
                   
13.    Čas rozvozu uvedený v objednávke je len orientačný. Tovar môže byť Kupujúcemu doručený aj po tomto čase. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Kupujúcemu objednaný Tovar v dohodnutom termíne ani s prijateľnou odchýlkou, oboznámi Predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase Kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného Tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho Tovaru. Žiadny z termínov dodania Tovaru poskytnutých medzi Kupujúcim a Predávajúcim nemožno brať ako fixný termín, ibaže je termín za taký výslovne označený Predávajúcim na základe dohody s Kupujúcim.
 
14.    Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar po prvé dvere adresy uvedenej v objednávke. Prvými dverami sa rozumejú vchodové dvere do bytového domu, rodinného domu a pod. Predávajúci nie je povinný dodať Tovar Kupujúcemu ku dverám jeho bytu, ak si to Kupujúci osobne nevyžiadal z vážnych dôvodov (choré dieťa, imobilnosť) a jeho požiadavka na toto doručenie bola potvrdená zo strany dispečingu Predávajúceho.
 
15.    Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že dôjde k závažným okolnostiam brániacim výrobe alebo donáške objednaného Tovaru Kupujúcemu. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.
 
IV. Odstúpenie od zmluvy a reklamácia
 
1.    Vzhľadom na povahu Tovaru nemá Kupujúci v súlade s Občianskym zákonníkom právo od Zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu a Predávajúci neposkytuje na Tovar záručnú dobu.
 
2.    Ak má prevzatý Tovar nedostatky (predovšetkým nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o nedostatky Tovaru, za ktoré Predávajúci zodpovedá.
 
3.    Pokiaľ má Tovar nedostatky, je možné ho reklamovať. Reklamáciu musí Kupujúci uplatniť do 30 minút od jeho prevzatia. Reklamáciu môže Kupujúci oznámiť písomne na mail www.dynasty.sk alebo telefonicky na číslach dispečingu uvedených na stránke Predávajúceho.
 
4.    V prípade uplatnenej reklamácie je Kupujúci povinný uviesť dôvody reklamácie.
 
5.    Reklamácia je vyriešená ihneď, pokiaľ je to možné s prihliadnutím na okolnosti reklamácie. V ostatných prípadoch postupuje reklamácia do reklamačného konania. Výsledok reklamácie a jej riešenie je oznámené Kupujúcemu z mailovej adresy www.dynasty.sk ihneď po prešetrení reklamácie, zvyčajne do 3 pracovných dní od jej prevzatia.
 
 
V. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení
 
1.    Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená v súlade so zákonom  O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 
2.    Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, bydlisko, sídlo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo, bankové spojenie. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov Predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností zo zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke alebo pri registrácii na www.dynasty.sk a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho na túto adresu.
 
3.    Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú, a to v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Spracovaním osobných údajov môže Predávajúci, ako správca, poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich Tovar Kupujúcemu nebudú bez súhlasu Kupujúceho jeho osobné údaje poskytnuté tretím osobám.
 
4.    Kupujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci ďalej vyhlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k Predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu Predávajúceho.
 
5.    V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že Predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovania jeho osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, môže požiadať Predávajúceho o vysvetlenie a požadovať, aby odstránil chybný stav.
 
6.    Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnuté informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
 
 
VI. Záverečné ustanovenia
 
1.    Tieto Obchodné podmienky nahrádzajú všetky ostatné ústne aj písomné vyhlásenia a dohoda medzi Predávajúcim a Kupujúcim ohľadom Zmluvy s výnimkou Zmluvy samotnej, ktorej dohody majú prednosť pred týmito Obchodnými podmienkami.
 
2.    Znenie Obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť aj dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.
 
3.    Zmluva je po svojom uzavretí Predávajúcim uložená za účelom jej úspešného splnenia, Predávajúci sa však nezaväzuje umožniť Kupujúcemu opakovaný prístup k uzavretej zmluve.
 
4.    Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania. Kupujúci sa so svojimi sťažnosťami môže obracať priamo na Predávajúceho alebo na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.
 
5.    K prejednávaniu sporov medzi Kupujúcim a Predávajúcim sú príslušné slovenské všeobecné súdy.
 
6.    Ak vzťah súvisiaci s použitím Dynasty alebo právny vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 
7.    Ak sa stane niektoré z ustanovení Obchodných podmienok neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
                                           
Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 
 
V Trnave dňa  14.01.2021